Gizlinlik syýasaty

TSOLTANOV Öwrenmeli programmasyny Mahabat goldaýan programma hökmünde gurdy. Bu HYZMAT TSOLTANOV tarapyndan mugt berilýär we bolşy ýaly ulanmak üçin niýetlenendir

Bu sahypa, kimdir biri biziň Hyzmatymyzy ulanmak kararyna gelen bolsa, şahsy maglumatlary ýygnamak, ulanmak we aýan etmek bilen alyp barýan syýasatlarymyz barada maglumat bermek üçin ulanylýar.

Hyzmatymyzy ulanmagy saýlasaňyz, bu syýasata degişlilikde maglumat ýygnamaga we ulanmaga razy bolarsyňyz. Ýygnaýan şahsy maglumatlarymyz Hyzmaty üpjün etmek we gowulandyrmak üçin ulanylýar. Bu Gizlinlik Ýörelgelerinde düşündirilenlerden başga maglumatlaryňyzy hiç kim bilen ulanmarys ýa-da paýlaşmarys.

Bu Gizlinlik Policyörelgelerinde ulanylýan adalgalar, Öwrenmeli-de şu Gizlinlik Ýörelgelerinde başgaça kesgitlenmedik bolsa, biziň şertlerimizdäki ýaly manylary berýär.

Maglumat ýygnamak we ulanmak

Has gowy tejribe almak üçin, Hyzmatymyzy ulanýan wagtymyz, şahsyýeti anyklaýan maglumatlary bermegiňizi talap edip bileris. Haýyş edýän maglumatlarymyz, gizlinlik ýörelgesinde görkezilişi ýaly saklanar we ulanylar.

Programma, sizi tanamak üçin ulanylýan maglumatlary ýygnap biljek üçünji tarap hyzmatlaryny ulanýar.

Programma tarapyndan ulanylýan üçünji tarap hyzmat üpjün edijileriniň gizlinlik ýörelgesine baglanyşyk

Log Maglumatlar

Hyzmatymyzy ulananyňyzda, programmada ýalňyşlyk ýüze çykan ýagdaýynda, Log Data atly telefonyňyzda maglumatlary (üçünji tarap önümleriniň üsti bilen) ýygnaýandygymyzy habar bermek isleýäris. Bu hasaba alyş maglumatlary, enjamyňyzyň Internet protokoly (“IP”) salgysy, enjamyň ady, operasiýa ulgamynyň wersiýasy, Hyzmatymyzy ulananyňyzda programmanyň konfigurasiýasy, Hyzmatdan peýdalanmagyň wagty we senesi we beýleki statistika ýaly maglumatlary öz içine alyp biler. .

Kukiler

Kukiler, adatça näbelli özboluşly kesgitleýjiler hökmünde ulanylýan az mukdarda maglumatly faýllardyr. Bular girýän web sahypalaryňyzdan brauzeriňize iberilýär we enjamyňyzyň içerki ýadynda saklanýar.

Bu Hyzmat bu "kukileri" aç-açan ulanmaýar. Şeýle-de bolsa, programma maglumat ýygnamak we hyzmatlaryny gowulandyrmak üçin “gutapjyklary” ulanýan üçünji tarap kody we kitaphanalary ulanyp biler. Bu gutapjyklary kabul etmek ýa-da ret etmek we enjamyňyza gutapjygyň haçan iberilýändigini bilmek mümkinçiligi bar. Gutapjyklarymyzy ret etmek isleseňiz, bu Hyzmatyň käbir bölümlerini ulanyp bilmersiňiz.

Hyzmat üpjün edijiler

Aşakdaky sebäplere görä üçünji tarap kompaniýalaryny we şahsyýetleri işe alyp bileris:

Bu Hyzmatyň ulanyjylaryna bu üçünji taraplaryň Şahsy Maglumatlaryňyza girip biljekdigini habar bermek isleýäris. Sebäbi biziň adymyzdan özlerine berlen tabşyryklary ýerine ýetirmekdir. Şeýle-de bolsa, maglumatlary aýan etmezlik ýa-da başga bir maksat bilen ulanmazlyk hökmanydyr.

Howpsuzlyk

Şahsy maglumatlaryňyzy bermäge bolan ynamyňyza ýokary baha berýäris, şonuň üçin ony goramak üçin täjirçilik taýdan kabul ederlikli serişdeleri ulanmaga çalyşýarys. Ýöne ýadyňyzdan çykarmaň, internet arkaly ýaýratmagyň hiç bir usuly ýa-da elektroniki usul 100% ygtybarly däldir we biz onuň howpsuzlygyny kepillendirip bilmeris.

Beýleki sahypalara baglanyşyklar

Bu Hyzmat beýleki sahypalara baglanyşyklary öz içine alyp biler. Üçünji tarap baglanyşygyna bassaňyz, şol sahypa ugrukdyrylarsyňyz. Bu daşarky saýtlaryň biz tarapyndan dolandyrylmaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Şonuň üçin bu web sahypalarynyň Gizlinlik Ýörelgelerini gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris. Mazmuny, gizlinlik ýörelgeleri ýa-da üçünji tarap sahypalarynyň ýa-da hyzmatlarynyň amallary üçin hiç hili jogapkärçiligimiz ýok.

Çagalaryň şahsy durmuşy

Bu Hyzmatlar 13 ýaşdan kiçi hiç kime ýüzlenmeýär. 13 ýaşdan kiçi çagalardan şahsyýeti anyklaýan maglumatlary bilgeşleýin ýygnamaýarys, 13 ýaşdan kiçi çaganyň bize şahsy maglumatlary berendigini bilsek, derrew serwerlerimizden pozýarys. Ene-ataňyz ýa-da hossaryňyz bolsa we çagaňyzyň bize şahsy maglumatlary berendigini bilýän bolsaňyz, zerur çäreleri görmek üçin bize ýüz tutuň.

Bu Gizlinlik Ýörelgelerinde üýtgeşmeler

Gizlinlik Ýörelgelerimizi wagtal-wagtal täzeläp bileris. Şeýlelik bilen, islendik üýtgeşme üçin bu sahypany wagtal-wagtal gözden geçirmek maslahat berilýär. Bu sahypada täze Gizlinlik Policyörelgelerini ýerleşdirip, üýtgeşmeler barada size habar bereris.

Biz bilen habarlaşyň

Gizlinlik syýasatymyz barada soraglaryňyz ýa-da teklipleriňiz bar bolsa, hello@owrenmeli.com adresine ýüz tutuň.