Öwrenmeli

Öwrenmeli Beta çykdy!

  Öwrenmeli Beta häzirlikçe adyndan bolşy ýaly hem test üçin işletdik. Eger-de programma siziň göwnüňizden turup has aktiw bolsa onda doly görnüşüni hem size ýetireris. Programmanyň esasy üýtgeşikligi hakynda: Bilýänsiňiz, häzirki programmada ulanyjylar teswir ýazanda jogap berilsede hem habarsyz bolýandyr, ýagny hiç hili bildiriş ýok. Täze programmada bolsa haçanda size Read more…

By TSOLTANOV, ago