EDEBIYAT ALEMI
16.01.2020
Gurbannazar Ezizow (1940-1975)

Gurbannazar Ezizow - talantly türkmen şahyry, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň eýesi.

Gurbannazar Ezizow 1940-njy ýylyň 1-nji martynda Aşgabat saherinin Büzmeýin obasynda eneden bolýar. 1948-nji ýylda mekdebe barýar we 1959-njy ýylda Aşgabat şäherindäki 29-njy orta mekdebi tamamlaýar. Şol ýyl Türkmen döwlet uniwersitetiniň filologiýa fakultetine okuwa girýär. Uniwersiteti 1964-nji ýylda tamamlaýar we Çagalar edebiýatynyň birleşen neşirýatynyň redaksiýasyna işe iberilýär. Şol ýylam goşun gullugyna çagyrylýar. 1965-nji ýylda gullugy tamamlap geleninden soň, 1970-nji ýyla çenli “Edebiýat we sungat” gazetiniň poeziýa (şygyrýet) bölüminiň müdiri bolup işleýär. 1972-nji ýyldan ömrüniň ahyryna çenli Türkmenistan Ýazyjylar birleşiginde edebi geňeşçi bolup işleýär.

Gurbannazar Ezizow 1975-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Turkmenbaşyda ýaş ýazyjy-şahyrlaryň bütinsoýuz duşuşyklary wagtynda Gazanjyk obasynyň ýanyndaky şossede tragiki ýagdaýda (sowet esgeri tarapyndan atylyp öldürilýär) aradan çykýar. Onuň bilen bilelikde moskwaly şahyr Wasiliý Şabanow we türkmen şahyry Ýuriý Rebinow hem aradan çykýar.Onuň dört gyzy we bir ogly bar....

Gurbannazar Ezizowyň Mähriban Käbesi GÜLNABAT EJE 2017-nji ýylyň 25-nji aprelinde 97 ýaşynyň içinde aradan çykdy.
564
 1. Myhman Myhman
  16.01.2020 22:51
  +1 mlds
 2. babamyrat
  17.01.2020 06:51
  👍👍👍
 3. Aýjemal
  17.01.2020 16:44
  👍👍👍👉💙
 4. Myhman Myhman
  22.01.2020 00:26
  sahyryn iki gyzym gosgusyny hodurlayin gyzykly gosgy
  1. Ay
   22.01.2020 00:29
   İki gyzym iki yerden goyyar meni uly derde...
  2. EDEBIYAT ALEMI
   22.01.2020 15:57
   Iki gyzym iki yerden... Gosgusy goyuldy okap bilersiniz!
 5. Myhman Myhman
  23.01.2020 22:14
  sagbol
Teswir ýazmak üçin içeri giriň.