Bildiriş

Älem sesi 1.1

Älem sesi 1.1 wersiýasyndaky täzelikler: – Käbir ýalňyşlyklar düzedildi – Telefona ýüklenen aýdymlar üçin “ýüklänlerim” penjiresi goşuldy – Ýüklenen aýdymlary Offline şekilde diňlemek funksiýasy goşuldy Ýüklemek üçin: https://goo.gl/T4D2uf

By TSOLTANOV, ago
Bildiriş

Alemgoşar täze wersiýasy

Älemgoşar atly android programmasynyň täze wersiýasy çykdy! Älemgoşar hakynda gysgaça: Älemgoşar arkaly dürli görnüşdäki suratlary aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz. HD suratlar bilen birlikde Sözli suratlar hem ýetirilýär. Nakyllar, Degişmeler, Şahyr sözleri we başga-da birnäçe hatly suratlary Älemgoşarda görmek bolýar. Soňky wersiýasyndaky täzelikler hakynda: – Ulanyjy üçin registrasiýa goşuldy Indi her Read more…

By TSOLTANOV, ago
Bildiriş

Älem sesi – Aýdym sazlar

Älem sesi atly programma hem bu gün taýýar! Programma hakynda: Aýdym diňlemek we ýüklemek munyň ýaly hezil bolmandy! Älem Sesi atly bu programmada dürli sazlar we aýdymlar ýerleşdirilýär. Programmany ulanýan ulanyjy aýdymy online şekilde diňläp ýada göni telefonyna ýükläp bilýär. *Bildirişler – Täze aýdymlar ýüklenende şol wagtyň özünde ulanyja bildiriş Read more…

By TSOLTANOV, ago
Bildiriş

Peýdaly android programmasy hakynda

Peýdaly atly programma internetli we internetsiz işläp, türkmen dilinde dürli peýdaly maglumatlary ulanyjylara ädim ädim düşündirýär.Programma diňe android  telefonlar üçin niýetlenilip çykarylandyr. Programmada häzirlikçe ýeterlik ýazgy tapylmasada geljekgi günlerde has köpeler diýip size ynamly umyt berýäris. Wagtymyz çäkli bolandygy üçin ýazgylar az ýada 1 bolup biler. Sabyr edip ajaýyp pikirlerimize Read more…

By TSOLTANOV, ago
Bildiriş

Öwrenmeli täze wersiýasynda nämeler üýtgedildi.

Öwrenmeli tehnologiýa hyzmatyny gün günden ýeňilleşdirmek we ösdürmek üçin durman işimize dowam edýäris. Bu günki ulanylyşa girizilen täze 3.1 wersiýasynda dizaýn görnüşi üýtgedildi. Şeýle hem traffigi artykmaç ulanýan temanyň uly suratlary aýryldy. Internetsiz okamak bölümi has hem kämilleşdirildi. Menýua käbir üýtgeşmeler girizildi.   Täze wersiýany almak üçin şu ýere basyň: https://goo.gl/CFNs1Y

By TSOLTANOV, ago
Öwrenmeli

Öwrenmeli Beta çykdy!

  Öwrenmeli Beta häzirlikçe adyndan bolşy ýaly hem test üçin işletdik. Eger-de programma siziň göwnüňizden turup has aktiw bolsa onda doly görnüşüni hem size ýetireris. Programmanyň esasy üýtgeşikligi hakynda: Bilýänsiňiz, häzirki programmada ulanyjylar teswir ýazanda jogap berilsede hem habarsyz bolýandyr, ýagny hiç hili bildiriş ýok. Täze programmada bolsa haçanda size Read more…

By TSOLTANOV, ago
Bildiriş

#hayranagoy atly ýaryş başlady

Älemgoşar – suratlar äleminde ýaryş geçirilýär. 11.07.2017 senesinden 31.07.2017 senesine çenli dowam edýän bu ýaryş suratlar boýunça geçiriljekdir. Ýagny ýaryşa gatnaşjak kişi öz tejribesine görä hatly surat ýasap bize ugratmalydyr. Surat Älemgoşar programmasyna ýüklenýär we şol ýerde iň köp halanan surat ýeňiji saýlanýar.  Ýeňijiniň baýragy 250 (1250) manat. Ýaryş düzgünleri: Read more…

By TSOLTANOV, ago