Älemgoşar – suratlar äleminde ýaryş geçirilýär.

11.07.2017 senesinden 31.07.2017 senesine çenli dowam edýän bu ýaryş suratlar boýunça geçiriljekdir. Ýagny ýaryşa gatnaşjak kişi öz tejribesine görä hatly surat ýasap bize ugratmalydyr. Surat Älemgoşar programmasyna ýüklenýär we şol ýerde iň köp halanan surat ýeňiji saýlanýar.  Ýeňijiniň baýragy 250 (1250) manat.

Ýaryş düzgünleri:

 • Ýaryşda görkeziljek surat ýaryşa gatnaşýan kişiniň özüne degişli bolmaly.
 • Suraty islendik programmada ýasap biler.
 • Suratyň ýüzüne ýazyljak ýazgy üçin islendik meşhur kişileriň sözlerini ulanyp bilerler.
 • Suratyň ölçegi iň az 1080×878 bolmaly.
 • Kabul edilýän suratyň formatlary PNG ýada JPG bolmalydyr.

LIKE hakynda:

 • Ýaryşda iň köp LIKE (halanan) gazansa şol hem ýeňiji bolýar.
 • Ýaryşa gatnaşanyňyzdan soňra Programmany dostlaryňyza paýlap LIKE üçin kömek alyp bilersiňiz.
 • Başga bir kişi Surata like goýmak üçin Ilki programmany ýüklemeli soňra halan suratyna girip ýürejik şekiljige basmaly.
 • Dostuňyza programmany bereniňizde suratyňyzy görkeziň suratyňyza LIKE goýmak üçin suratyň üstüne basmaly we Ýürejik şekiljige basmaly.

 

 

 

Nusga surat:

Nähili surat ýasajagyňyzy bilmeýän bolsaňyz, aşakdaky surat ýaly etmelidir. Islegä görä Arka surat Islegä görä ýazgy. Font görnüşlerini ýazgynyň duran ýerini özüňizçe etmeli. Ýaryşa iberjek suratyňyzda iň az iki söz bolmaly.

 

Suratyňyzy ibermek üçin:

Suratyňyzy support@tsoltanov.com poçtasyna iberiň. Aşakdaky şekilde:

Adyňyz:

Telefon NO:

Suratyňyz:

Älemgoşar programmany ýüklemek üçin şu ýere basyň: https://goo.gl/6Hx4ub

Ähliňize üstünlikler ýar bolsun!

Categories: Bildiriş

3 Comments

Shahymerdan · July 11, 2017 at 1:09 pm

Durmush edil kirmashyn yalydyr,
Eylak caykar,beylak caykar,
Iñ soñunda arassa edip cykarar.

Bähbit · July 20, 2017 at 12:26 pm

Kyn gununde hany dos yar
Yanynda galanyn dine hossar

  Bähbit · July 20, 2017 at 12:31 pm

  Baga bilbil gonanda
  gonma diyip bolarmy
  Cyn yurekden soyene
  Soyme diyip bolarmy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *