TSOLTANOV - Official website
Sorag Jogap
Sorag Jogap arkaly köpçülige goşulyp, sorag we jogap alşyp bilersiniz
Öwrenmeli
Türkmen dilinde praktiki we peýdaly maglumatlar portaly.
Telefonym aşa gyzýar? Näme etmeli?
Telefonlaryň iň ähmiýetli kynçylyklaryndan biri bolan aşa gyzma meselesine garşy gelmek üçin maslahatlar Häzirki günde iň görnükli oýlanyp tapylan akylly telefonlar her geçen gün has-da ösýär. Emma ...
Ýatkeşligiňizi berkitmek üçin iň gowy 5 gural.
Fotografik ýat, her bir adamyň az-owlak çalşyp eýe bolup biljekligi bir ukypdyr. Her ynsan doguşdan fotografik ýada eýe bolup bilmez. Ýatkeşligi berkitmegiň iň gowy ýoly, ýadyňyzy güýçlendirmek üçin ...
Sim kartasyz ýa-da telefon belgisiz Imo Messenger ulanmak.
Umuman Imo Messengere girmek üçin hökmany ýagdaýda bize telefon belgisi gerekdir. Bu gün elimizde telefon belgisi ýa-da sim kart ýok bolsa nähili Imo Messengeri ulanmagy öwreneliň. Imo-ny telefon ...
Instagramda tassyklanan bellijegi almak üçin näme etmeli?
Instagramda soňky günler gaty köp kişi tassyklanan resmi bellijege eýe boldy. Munyň köpelmeginiň sebäbi Instgram 2018-nji ýylyň awgust aýlarynda programmalaryna täze funksiýa girizdi. Her kim ...
Aliexpress-de satylýan iň üýtgeşik we gyzykly harytlar
Aliexpress dünýäde iň köp ulanylýan e-söwda nokady bolup, içinde her dürli üýtgeşik harytlara duş gelip bolýar. Bu temada Aliexpress-de satylýan käbir üýtgeşik harytlaryň sanawyny ...